06. Scrum ceremonijas (Notikumi)

06. Scrum ceremonijas (Notikumi)

Scrum ceremonijas notikumi

Sprints – Sprints ir īss, laikā ierobežots periods, kurā Scrum komanda veic noteikta darba apjoma izstrādi. Parasti sprints ilgst 1 – 4 nedēļas, atkarībā no projekta specifikas. Sprints ir kā ietvars visām pārējām Scrum ceremonijām:

  • Sprinta plānošana;
  • Ikdienas sapulce;
  • Sprinta apskats;
  • Sprinta retrospekcija.

Sprinta plānošana – Ar šo ceremoniju tiek uzsākts sprints. Sprinta plānošana ir laikā ierobežota ceremonija. Mēnesi garam sprintam maksimums 8h. Attiecīgi īsākiem sprintiem pieturas pie noteikuma, ka tā ir proporcionāli īsāka, piemēram, 2 nedēļas garam sprintam maksimums 4h.
Sprinta plānošanā Scrum komanda var pieaicināt arī speciālistus vai personas ārpus Scrum komandas, ja tas ir nepieciešams.

Sprinta plānošanas laikā tiek definēts sprinta mērķis. Lai to būtu iespējams izdarīt, produkta īpašnieks prezentē prioritārākos darbus no produkta darbu krātuves un izskaidro to ietekmi uz kopējo produkta vērtību.

Izstrādes komandas uzdevums ir izvēlēties optimālu darbu apjomu, ko varētu paspēt izstrādāt sprinta ietvaros un iekļaut tos sprinta darbu krātuvē.

Izvēlēties, cik daudz var tikt paveikts Sprinta laikā var būt sarežģīti. Tomēr, jo vairāk izstrādātāji zina par
savu iepriekšējo sniegumu, potenciālo kapacitāti un Definition of Done, jo pārliecinātāki viņi būs savās Sprinta prognozēs

Pēc tam, kad izvēlētās vienības no produkta darbu krātuves ir izvēlētas un iekļautas sprinta darbu krātuvē, izstrādātāji definē svarīgākos darbus, kas būtu jāpaveic, lai šīs vienības izstrādātu. Citiem vārdiem sakot – produkta darbu krātuves vienība tiek sadalīta mazākos uzdevumos, kas paveicami vienas dienas laikā vai īsākā periodā. Šis process ir pilnībā izstrādātāju pārziņā, kā viņi to dara.
Sprinta mērķis, izvēlētās produkta darbu krātuves vienības uz Sprintu un plāns to piegādāšanai, tiek saukts par Sprinta darbu krātuvi.

Ikdienas sapulce (Daily Scrum) – Tajā piedalās izstrādes komanda. Scrum kapteinim un Produkta īpašniekam dalība tajā nav obligāta. Sapulce ilgst 15 minūtes. Kopš 2020. gada novembra, Scrum ceļvedis arī pasaka to, ka sapulces forma var būt brīvi izvēlēta (nav obligāti klātienē un stāvot kājās, kā tradicionāli esam pieraduši). Jebkura sapulces forma ir pieņemama, ja vien komanda spēj sagatavot efektīvu dienas plānu. Arī jautājumu formāts nav fiksēts, kā tas bija iepriekš – ko darīju vakar, ko darīšu šodien, kādas problēmas. Tie, protams, var būt tādi, ja vien tiek realizēta efektīva dienas plānošana, bet tie nav obligāti.
Obligāti būtu saprast, ka šī nav atskaitīšanās par paveikto, šī ir darbu sinhronizācija, dienas plānošana, efektīvai virzībai uz sprinta mērķi. Ja kāds no izstrādātājiem sapulcē teiks, ka vakar neko neizdarīja, tas nav iemesls, lai “šķībāk” uz viņu paskatītos, bet gan iespēja visai komandai būt līdzatbildīgai un pārdalīt darbus, tā, lai notiek virzība uz mērķi.

Daily Scrum mērķis ir pārbaudīt progresu ceļā uz Sprint Goal un, pēc vajadzības, pielāgot Sprint Backlog, pielāgojot plānoto dienas darbu.

Sprinta apskats – Šīs ceremonijas mērķis ir pārbaudīt Sprinta rezultātus un identificēt potenciālos papildinājumus vai nepieciešamos pielāgojumus. Sprinta apskats ir laikā ierobežota ceremonija – maksimums 4h viena mēneša sprintam, attiecīgi proporcionāli īsāka, ja sprints ir īsāks.

Šīs ceremonijas laikā Scrum komanda iepazīstina ieinteresētās personas ar sava darba rezultātiem, kas sasniegti sprinta laikā. Svarīgi būtu neizvērst šo ceremoniju prezentācijā vai sistēmas demonstrācijā, jo svarīgākais ir identificēt veicamos darbus vai pielāgojumus, kas sekmētu produkta mērķa sasniegšanu.

Sprinta retrospekcija – Arī šī ir laikā ierobežota ceremonija, kas ilgst maksimums 3h viena mēneša Sprintam. Īsākiem Sprintiem ceremonija parasti ir īsāka. Sprinta retrospekcijas mērķis ir kvalitātes un efektivitātes celšana. Retrospekcijas laikā tiek analizēts, kas sprinta laikā izdevās labi, kas slikti un kā varētu uzlabot sniegumu balstoties uz sprintā gūtajām zināšanām, pieredzi.

Scrum komanda identificē nepieciešamās izmaiņas, lai uzlabotu savu efektivitāti. Visietekmīgākie uzlabojumi tiek ieviesti pēc iespējas ātrāk. Tos var pat pievienot Sprinta darbu krātuvē uz nākošo Sprint

Ir dažādas sprinta retrospekcijas formas. Scrum ceļvedis nenorāda kā šo ceremoniju veikt, bet tradicionāli Scrum komandai tiek uzdoti konkrēti jautājumi par to, kas sprinta laikā bija labi, ko vajadzētu uzlabot. Zemāk attēlots Scrum dēlis (Scrum board), kurā dalībniekiem jāuzraksta prasītās lietas, pēc tam šīs atbildes tiek apkopotas un nobalsots par svarīgākajām lietām, kuru uzlabošanu veiks nākošā sprinta laikā.

Scrum dēlis, Scrum board

Pateicoties dažādiem digitālajiem rīkiem, Scrum retrospekcijas var ļoti ērti veikt arī attālināti. Viens no pazīstamākajiem rīkiem – Miro.com.